zamknij

Edukacja

O co muszą zadbać dyrektorzy przedszkoli miejskich? Nieprawdopodobna liczba obowiązków

2018-01-12, Autor: Redakcja, UMŁ

Jakie obowiązki ma dyrektor przedszkola miejskiego? Ile osób pomaga mu w administrowaniu placówką? Czy Centrum Usług Wspólnych Oświaty ułatwia czy utrudnia pracę dyrektorom szkół i przedszkoli? Na te między innymi pytania próbują odpowiedzieć Joanna Poselt, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 55 w Łodzi oraz niezrzeszony radny Marcin Zalewski.

Od początku października w łódzkich przedszkolach obowiązuje nowy system pracy administracyjnej, gdzie dotychczasowych księgowych w poszczególnych placówkach zastępuję CUWO – jeden duży byt administracyjny przy ul. Piotrkowskiej 171/173. Dla zarządców miasta jest to tańsza i wygodniejsza forma rozliczania placówek – urzędnicy są w jednym miejscu, znikają etaty księgowych, a dyrektorzy placówek oświatowych mogą udać się do centrum miasta w celu załatwienia poszczególnych spraw urzędowych. Tymczasem dyrektor Przedszkola nr 55 i radny Zalewski zwracają uwagę, że nowy system paraliżuje pracę dyrektora, który pozbawiony fachowej pomocy księgowej przejmuje część jej obowiązków i bardzo często musi jeździć do centrum administracji.

Reklama

Poselt i Zalewski zwracają także uwagę na obciążenia administracyjne, które spoczywają na barkach dyrektorów, a które zamiast ułatwiać, utrudniają ich pracę. Mowa tu o systemach komputerowych, których dyrektor placówki musi obsługiwać kilka jednocześnie:

Liczne programy komputerowe z założenia ułatwiające nam pracę często ją komplikują, obecnie dyrektor codziennie powinien monitorować takie systemy jak Vulcan, OSSON, ePUAP, iPrzedszkole, skrzynkę pocztową i jeszcze kilka portali i witryn na których umieszczane są aktualności prawne. Nie uciekniemy od technologii to symbol naszych czasów, jednak te działania pochłaniają dużo czasu, który powinien być poświęcony sednu naszej pracy: dziecku i jego harmonijnemu rozwojowi, wspieraniu nauczycieli i podnoszeniu jakości zarządzanych przez nas placówek, co jest nadrzędnym celem naszej pracy - zaznacza Joanna Poselt.

We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska nie przyjęła obywatelskiego projektu uchwały dotyczącego możliwości wyjścia przedszkoli z Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

- Teraz po kilku miesiącach mimo zapewnień władz miasta, że wszystko będzie dobrze działać, nie funkcjonuje nadal, a procedur nie ma. Dyrektorzy miotają się między przedszkolami i CUWO. Często muszą na dwie godziny opuszczać placówkę, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu pojawić się w centrum i zawieść dokumenty. To powoduje, że dyrektor staje się księgowym, administratorem, a nie osobą zarządzającą placówką. Przypomnę, że dyrektorzy w przedszkolach mają godziny dydaktyczne do wypracowania z dziećmi, a teraz nie znajdują dla maluchów czasu – zarzucał Marcin Zalewski.

W liście skierowanym jeszcze jesienią do prezydent Hanny Zdanowskiej dyrektorzy przedszkoli zwracają uwagę na liczbę obowiązków, które przynależą dyrektorowi placówki i uzasadniają, że pomysł CUWO dla przedszkoli dodatkowo komplikuje i utrudnia im pracę. Na tyle skutecznie, że nie mogą w pełni zająć się tym, co najistotniejsze – pracą z dziećmi. Poniżej publikujemy listę obowiązków dyrektora przedszkola miejskiego, w ujęciu podanym przez autorów listu do pani prezydent.

Tymczasem Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny za edukację tłumaczy, że Centrum Usług Wspólnych Oświaty funkcjonuje od października, a więc od niedawna, dlatego nie wszystko działa tak jak zakładano.

- Wdrażanie nowych rozwiązań zawsze wymaga czasu. Trzeba pamiętać, że Centrum obsługuje 144 placówki, każda z nich miała swoje procedury rozliczania księgowości. Zrozumiałym jest, że ujednolicenie systemu poprzez choćby elektroniczny obieg dokumentów nie zacznie się natychmiast. Za bieżącą działalność przedszkola odpowiada jego dyrektor, dyrektor organizuje pracę, zatrudnia pracowników, dysponuje budżetem, nikt dyrektorów z tych zadań nie zwolnił. Do nich należy takie zorganizowanie pracy placówki, aby działała jak należy – mówił Tomasz Trela.

Czy zatem system CUWO sprawdza się w praktyce? Z punktu widzenia zarządzających miastem pewnie tak. Obniża koszty kadrowe, co w skali całego miasta jest niebagatelną oszczędnością. Z punktu widzenia zarządzających placówkami edukacyjnymi wygląda to znacznie gorzej. W całym zamieszaniu ucieka gdzieś podmiot wszystkich starań i wysiłków – dziecko i jego rodzice, którzy oczekują dobrej, wykwalifikowanej i zaangażowanej w wychowanie kadry przedszkolnej. Dyrektor zaś jest pierwszym wśród pedagogów i trudno go z tej funkcji wyłączyć. Wygląda na to, że przy CUWO wyłączenie to jest jednak realne. Przyjrzyjmy się zatem, jakie obecnie obowiązki spoczywają na dyrektorze placówki przedszkolnej:

Zadania Dyrektora Oświatowej Jednostki Budżetowej, na przykładzie przedszkola :

1. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.
2. Prowadzenie wewnętrznych regulaminów i instrukcji.
3. Zapewnienie efektywnej kontroli zarządczej.
4. Opracowanie metod oceny ryzyka i określenia minimalnego poziomu danego ryzyka, wskazania miejsc wrażliwych, a także do przeprowadzania oceny stanu kontroli zarządczej za każdy rok.
5. Organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej .
6. Obsługa współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ ( liczne zapytania, wnioski o przekazanie danych, informacji, polityka personalna itp.)
7. Obsługa zapytań o informację publiczną, odpowiedzi na interpelacje Radnych.
8. Opracowanie, wdrożenie instrukcji inwentaryzacyjnej, przeprowadzanie spisów inwentarzowych.
9. Tworzenie organizacji pracy.
10. Obsługa korespondencji mailowej, tradycyjnej, założenie i prowadzenie ePUAP.
11. Założenie i administrowanie Stroną BIP.
12. Sprawozdawczość SIO, GUS, UZP, BHP, PEFRON.
13. Obsługa programów OSON, Vulcan, Nabór, SIO.
14. Opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz sprawozdawczość w w/w zakresie.
15. Organizacja i nadzór nad prawidłowością pobierania opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu.
16. Sporządzanie planów finansowych oraz realizacja budżetu.
17. Zaciąganie zobowiązań i podpisywanie umów na dostawy towarów i usług.
18. Zatwierdzenia dokumentów finansowo-księgowych, które są podstawą wydatkowania środków finansowych,
19. Zarzadzanie nieruchomością, w której funkcjonuje przedszkole.
20. Zapewnienie właściwego stanu technicznego nieruchomości.
21. Utrzymanie czystości na terenie obiektu i przestrzeni przylegającej do granic nieruchomości.
22. Odpowiedzialność za terminową kontrolę stanu technicznego budynku (przeglądy).
23. Organizowanie i wdrożenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku.
24. Monitorowanie awarii wraz z ich usuwaniem.
25. Planowanie i przeprowadzanie konserwacji i remontów.
26. Konstruowanie treści umów z wykonawcami.
27. Planowanie i przeprowadzanie konserwacji terenów zielonych należących do nieruchomości.
28. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie dokumentacji zarządzanego budynku.
29. Organizacja zamówień publicznych
30. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
31. Publikowanie ogłoszeń dotyczących ZP.
32. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
33. Przygotowanie i wdrożenie zarządzenia i regulaminu w zakresie zamówień publicznych.
34. Prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, konstruowanie treści umów.
35. Zadania Dyrektora jako pracodawcy
36. Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników,
37. Zawieranie umów o pracę
38. Prowadzenie wszelkich spraw związanych ze stosunkiem pracy ( szkolenia, wynagrodzenia, urlopy, grafiki, plany urlopów, organizacja zastępstw, akta osobowe)
39. Stworzenie i wdrożenie regulaminu konkursu na stanowisko urzędnicze.
40. Przeprowadzanie analizy i sprawozdań z zakresu oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.
41. Konstruowanie i wdrożenie regulaminu pracy, wynagradzania, nagradzania.
42. Przygotowanie i prowadzenie postepowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
43. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych
44. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.
45. Odbieranie oświadczeń od osób, które odbyły szkolenie, o zapoznaniu się z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, o zachowaniu tajemnicy przetwarzanych danych i tajemnicy ich zabezpieczeń.
46. Przygotowywanie polityki prywatności oraz polityki cookies.
47. Przygotowywanie klauzul informacyjnych i oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych.
48. Przygotowywanie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
49. Dokonywanie oceny spełnienia wymogów ochrony danych przez podmioty, którym administrator danych zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych.
50. Zgłaszanie do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiory danych osobowych.
51. Opracowanie i wdrożenie instrukcji Obrony Cywilnej
52. Szkolenie pracowników z zakresu Obrony Cywilnej
53. Zadania związane z prowadzeniem żywienia zbiorowego
54. Sporządzenie i wdrożenie instrukcji HACAP
55. Organizacja Bezpiecznych i higienicznych warunków przygotowania posiłków
56. Odpowiedzialność za tworzenie jadłospisów spełniających warunki zasad zdrowego żywienia z uwzględnieniem czynników alergizujących.
57. Nadzór nad dokonywaniem zakupów spożywczych, gospodarkę magazynową, prawidłowość sporządzanie Raportów żywieniowych.
58. Realizacja zadań oświatowych
59. Realizacja godzin dydaktycznych w bezpośredniej pracy z dzieckiem.
60. Pełnienie nadzoru pedagogicznego, tworzenie planu nadzoru, sprawozdawczość z pełnionego nadzoru.
61. Organizacja staży nauczycielskich związanych z awansem zawodowym
62. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej – organizacja i prowadzenie posiedzeń
63. Kontrola zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez radę Pedagogiczną,
64. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli
65. Opracowanie i wdrożenie regulaminu rekrutacji.
66. Przeprowadzenie naboru dzieci do przedszkola.
67. Zawieranie umów z rodzicami.
68. Prowadzenie rejestrów, wydawanie zaświadczeń dotyczących dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
69. Analiza i podpisywanie arkuszy diagnozujących poziom gotowości szkolnej wychowanków.
70. Organizowanie i udzielanie dzieciom, nauczycielom, rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
71. Realizacja planu pracy przedszkola.
72. Prowadzenie obserwacji i hospitacji.
73. Dokonywanie pracowniczych ocen okresowych oraz ocena pracy nauczyciela.
74. Nadzór nad dokumentacją pedagogiczną ( plany, dzienniki, ewaluacje, obserwacje, diagnozy, IPET’Y)
75. Organizowanie zebrań z rodzicami.
76. Codzienna obsługa spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, choroby przewlekłe, alergie; współpraca z sądem rodzinnym, mops)
77. Tworzenie koncepcji pracy przedszkola, wdrażanie projektów, programów podnoszących jakość edukacji.
78. Współpraca z radą rodziców
79. Pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych na realizację zadań i wyposażenia p-la w pomoce dydaktyczne i zabawki
80. Inne zadania wynikające z pozyskiwania sponsorów, grantów i dotacji celowych oraz prowadzenia projektów takich jak np. EFS, ERASMUS, WFOŚiGW

Oceń publikację: + 1 + 59 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tulodz.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuŁódź

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tulodz.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Hanna Zdanowska może być wybrana na prezydenta Łodzi pomimo prawomocnego wyroku skazującego?


Oddanych głosów: 715